ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Partneři)

V souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).
Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů (emailové adresy) je váš souhlas projevený prostřednictvím vyplnění vaší e-mailové adresy.
Správce osobních údajů:
 • Lucid Bay Digital s.r.o., sídlem Arbesovo náměstí 257/7, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 296001, IČ: 24684295, DIČ: CZ24684295
Kontaktní osoba správce:
 • Jan Šrámek, tel. 604 304 032,   e-mail: jan.sramek@lucidbaydigital.com

Účel zpracování osobních údajů:

 • možnost kontaktování za účelem zjištění potřeb zájemce, odborné kvalifikace a případného propojení s potenciálním zaměstnavatelem
 • vyřízení dotazů a připomínek, zjištění spokojenosti
Poskytnutí osobních údajů je:
 • dobrovolné pro hodnocení služby
 • dobrovolné za účelem realizaci kontaktu s možnou nabídkou pracovní pozice
Osobní údaje jsou předávány následujícím společnostem a nikomu jinému:
 • RainFellows s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 38/21, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 56878, IČ 281 37 736
 • Agile Academy s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, spisová značka C 326485 vedená u Městského soudu v Praze, IČ
  088 57 911

Vaše práva jsou:

 • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
 • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 •  máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
 •  máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
 •  můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
 •  máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva

Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákonných požadavků po dobu 6 měsíců od vyřízení poslední objednávky služby. K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené osoby. Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.

PRIVACY POLICY

In accordance with the provisions of Article 13 et seq. Of Regulation No 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC ( hereinafter referred to as the „General Data Protection Regulation“).

The legal basis for the processing of your personal data is your consent expressed by filling in your e-mail address.

Personal data controller:

 •  Lucid Bay Digital s.r.o., sídlem Arbesovo náměstí 257/7, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 296001, IČ: 24684295, DIČ: CZ24684295

Contact person of the administrator:

 •     Jan Šrámek, phone 604 304 032, e-mail: jan.sramek@lucidbaydigital.com

Purpose of personal data processing:

 • a possibility of contacting in order to determine the needs of the applicant, professional qualifications and possible connection with a potential employer
 • handling of questions and comments, finding satisfaction

The provision of personal data is:

 • voluntary for service evaluation
 • voluntary in order to make contact with a possible job position offer

Personal data are shared with following companies and anyone else: :

 • RainFellows s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 38/21, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 56878, IČ 281 37 736
 • Agile Academy s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, spisová značka C 326485 vedená u Městského soudu v Praze, IČ 088 57 911

Your rights are:

 • you have the right to access your personal data, ie to obtain confirmation of whether or not your personal data is being processed; if so, you have the right to access this data and other specific information
 • you have the right to correct your processed personal data if they are inaccurate. Taking into account the purposes of processing, you may request the completion of incomplete personal data.
 • you have the right to delete personal data in cases stipulated by law
 • you have the right to restrict the processing of personal data in cases stipulated by law
 • you can obtain your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format and you can pass on your personal data to another administrator
 • you have the right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection if you believe that the personal data controller processes your personal data illegally or otherwise violates your rights

Personal data is processed according to legal requirements for a period of 6 months from the settlement of the last service order. To secure personal data, the controller has taken appropriate technical and organizational measures and only authorized persons have access to them. After the retention period of personal data, this data will be deleted.